واحد آب و خاک

این واحد به منظور استفاده بهینه از منابع آب و خاک تشکیل شده است. اهم فعالیتهای آن در راستای تسطیح اراضی، لوله گذاری انتقال آب، آبیاری تحت فشار، ساخت و تجهیز استخرهای ذخیره و پرورش ماهی و امور فنی چاهها صورت می پذیرد. بطوریکه در چند سال گذشته با مساعدت سازمان جهاد کشاورزی و تلاش همکاران اقدامات موثری در این زمینه انجام شده که به شرح آن می پردازیم.